polishenglish
ua

UE

UE

Manbroker Sp. z o.o. realizuje w 2020 r. projekt  w ramach działania 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt:

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Manbroker Sp. z o.o

 

Całkowity koszt realizacji Projektu 70 133,64  ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote 64/100), co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.